Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục_ Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Số: 1459 /SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật, Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật, Luật tố cáo
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Luật thanh tra
Số: 44/2009/QH12 25/11/2009 Luật, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
44/2009/QH12 25/11/2009 Luật, Luật giáo dục sửa 2009