Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
NQ 70/2018/QH14 09/11/2018 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 QUỐC HỘI
Số: 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị quyết, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
26/20171NQ-HDND 11/10/2017 Nghị quyết, Nghị quyết về việc thực hiện chế độ, chính sách 116/2016-NĐ-CP
30/20171NQ-HDND 11/10/2017 Nghị quyết, Nghị quyết về chế độ công tác phí, chi hội nghị
91/2017/TTCP 31/07/2017 Nghị quyết, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng
NQ 88/2014/QH 13 28/11/2014 Nghị quyết, Ban hành chương trình_sách giáo khoa mới...
NQ 44/NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết, Ban hành Ctr hàng động của Cph thực hiện NQ 29
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết, NQ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm...
27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Nghị quyết, Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh