Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT 17/2019 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (chung cho 3 cấp)
TT 32/2018 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT mới_tổng thể và cụ thể sau năm 2020
TT 20/2018 20/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên
TT 14/2018 20/07/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng
TT 08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư, Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
16.2017/TT-BGDDT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc là và người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 03/VBHN-BGDĐT 23/06/2017 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất_Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 01.07.2017 (Mức 1.300.000)
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư, Quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, Quy định Chế độ giảm định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn không chuyên trách...
35/2015/BGDĐT 31/12/2015 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua ngành giáo dục
27/2018/TT-BGDĐT 30/10/2015 Thông tư, Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường THCS-THPT-Trường PT có nhiều cấp học
Trang 1 / 212»