Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT 32/2018 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT mới_tổng thể và cụ thể sau năm 2020
TT 20/2018 20/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên
TT 14/2018 20/07/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng
TT 08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư, Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
16.2017/TT-BGDDT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc là và người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 03/VBHN-BGDĐT 23/06/2017 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất_Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 01.07.2017 (Mức 1.300.000)
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư, Quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, Quy định Chế độ giảm định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn không chuyên trách...
35/2015/BGDĐT 31/12/2015 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua ngành giáo dục
27/2018/TT-BGDĐT 30/10/2015 Thông tư, Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường THCS-THPT-Trường PT có nhiều cấp học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 1 / 212»